Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

jeżeli korzystają Państwo z naszej strony internetowej (https://angelmanagement.pl/) możemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługujące Państwu prawa oraz nasze obowiązki jako administratora danych osobowych.

 1. Kto kontroluje Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest ANGEL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, ul. Sukiennicza 8/U7, 31-069 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000521451 (dalej jako: Angel Management lub Administrator).

W przypadku jakichkolwiek pytań mogą się z nami Państwo skontaktować listownie (na adres wskazany powyżej), lub mailowo (z zatrudnionym przez nas Inspektorem Ochrony Danych) pod adresem: iod.krakow@angelpoland.com.pl

 • Jakie dane osobowe gromadzimy?

Za dane osobowe, zgodnie z definicjami wynikającymi z przepisów prawa, uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Katalog danych osobowych jest otwarty, ale zaliczyć możemy do nich m.in. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numery identyfikacyjne, dane biometryczne, cechy fizyczne, fizjologiczne, ekonomiczne, kulturowe czy społeczne.

W toku działalności Angel Management przetwarza Państwa dane osobowe. Zawsze staramy się jednak pozyskiwać tylko niezbędne nam dane osobowe, dążąc do tego, by gromadzić tak mało danych jak jest nam to rzeczywiście potrzebne. Z tego też powodu rozróżniamy zakres pozyskiwanych przez nas danych w sytuacji, w której są Państwo naszym Pracownikiem, Klientem, reprezentantem Klienta będącego osobą prawną, czy wreszcie jeżeli tylko korzystają Państwo z naszej strony internetowej.

Do przeglądania naszej strony internetowej nie musza nam Państwo przekazywać jakichkolwiek danych osobowych. Inaczej wygląda jednak sytuacja, gdy pozostają Państwo zainteresowani naszą ofertą handlową i nawiązaniem z nami współpracy gospodarczej. Jeżeli zależy Państwu na przedstawieniu przez nas oferty musimy uzyskać od Państwa dane na temat: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu, szczegółów dotyczących poszukiwanego przez Państwo lokalu, lub lokalu, którym chcą Państwo byśmy zarządzali.

W sytuacji, w której zostaną Państwo naszym kontrahentem dojdzie do pozyskania przez nas dalszych danych osobowych. Wynika to ze zmiany charakteru współpracy. Danymi osobowymi, które zazwyczaj pozyskujemy w takiej sytuacji są przede wszystkie: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny, numer telefonu i adres e-mail przekazywane nam w celach kontaktowych, informacje na temat numeru rachunku bankowego oraz inne informacje związane z przedmiotem umowy (np. opis nieruchomości, charakter współpracy, okres obowiązywania umowy, etc.).

 • Jakie są podstawy prawne przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), a w momencie pozyskiwania Państwa danych osobowych każdorazowo informujemy jaka jest podstawa ich przetwarzania. Dodatkowo informujemy, czy mają Państwo obowiązek przekazać nam określone dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje nieprzekazania nam tych danych osobowych.

Najczęściej przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne (do przetwarzania przez nas danych osobowych niezbędne jest wystąpienie przynajmniej jednej ze wskazanych poniżej podstaw prawnych):

 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zgoda wyrażana jest w sytuacji, w której chcą Państwo otrzymać od nas ofertę handlową (z wyłączeniem sytuacji, w której działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w ramach marketingu bezpośredniego), czy w sytuacji, w której ubiegają się Państwo o zatrudnienie w naszych spółkach (proces rekrutacyjny);
 2. przepisy prawa – w wielu sytuacjach do przetwarzania Państwa danych osobowych zobowiązani jesteśmy przepisami prawa. Dotyczy to naszych obowiązków jako pracodawcy, ale też rozliczenia umów cywilnoprawnych zawieranych z naszymi kontrahentami;
 3. realizacja zawartych umów – w sytuacji, w której zawierają Państwo z nami umowę zobligowani jesteśmy do przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie umożliwiającym nam jej prawidłową realizację;
 4. prawnie uzasadniony interesy administratora danych – wskazujemy wreszcie, że Państwa dane możemy przetwarzać również w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy. Sytuacja taka ma miejsce zarówno w przypadku realizowania przez nas marketingu bezpośredniego (wobec którego w każdej sytuacji mogą Państwo wnieść sprzeciw), jak też przykładowo w sytuacji dochodzenia przez nas roszczeń w związku z zawartymi umowami, czy w zakresie stosowanego przez nas monitoringu.
 • Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Nie jesteśmy uprawnieni do tego, by żądać od Państwa przekazania nam danych osobowych. Zaznaczamy jednak, że jeżeli nie przekażą nam Państwo danych osobowych niezbędnych np. do skontaktowania się z Państwem – nie będziemy w stanie odpowiedzieć na skierowane zapytanie. W sytuacji, w której odmówią Państwo przekazania danych osobowych na etapie podpisywania umowy – jej zawarcie będzie wówczas niemożliwe.

 • Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Okres przechowywania (przetwarzania) przez nas Państwa danych osobowych jest powiązany z celami i podstawami ich przetwarzania. Inny jest okres przechowywania danych osobowych powierzonych nam do celu kontaktu, inny natomiast w sytuacji, w której dane osobowe przetwarzamy w związku z zawartą z nami umową i spoczywającymi na nas, w związku z powyższym, obowiązkami. Ustalając okres przetwarzania danych osobowych uwzględniamy kwestie takie jak: nasze obowiązki względem organów podatkowych, czy związane z koniecznością dokonania rozliczeń finansowych, albo okresy przedawnienia roszczeń stron związanych z zawartą umową.

W przypadku, w którym przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody (co ma miejsce w realizowanej przez nas działalności marketingowej) – dane przetwarzamy nie dłużej niż do momentu wycofania udzielonej na ich przetwarzanie zgody. Analogiczny skutek wywiera wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (marketing bezpośredni).

Niezależnie od powyższego zapewniamy, że po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 • Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. Prawo do uzyskania dostępu do danych – w każdej chwili mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe przechowujemy.
 2. Prawo do żądania poprawiania danych – zawsze mogą Państwo zażądać poprawienia Państwa danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełniania niekompletnych danych.
 3. Prawo do żądania usunięcia danych – zawsze mogą Państwo zażądać, by usunąć przetwarzane przez nas dane osobowe. Niestety nie zawsze będzie to możliwe do zrealizowania, gdyż niekiedy obowiązek przetwarzania wiązać będzie się np. z przepisami prawa. W takiej sytuacji poinformujemy Państwa o tym fakcie.
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu – zawsze mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych. Mogą Państwo wnieść również sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy, co dotyczy zwłaszcza realizowanego przez nas marketingu bezpośredniego.
 5. Prawo do wycofania zgody – w sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 • Co można zrobić, gdy przetwarzamy Państwa dane w niewłaściwy sposób?

W sytuacji, w której uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami prawa – będziemy wdzięczni za taką informację. Prosimy pamiętać, że w takiej sytuacji przysługuje Państwu możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Kto ma dostęp do Państwa danych?

Zgodnie z naszą polityką – nie udostępniamy Państwa danych osobowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami zewnętrznymi. Do udostępnienia przez nas Państwa danych osobowych dojść może wtedy, gdy jesteśmy do tego wyraźnie zobligowany lub upoważnieni przepisami prawa (np. przekazanie danych, o których udostępnienie zawnioskuje policja), lub gdy wyrazili Państwo na to udostępnienie zgodę (np. w celu przedstawienia oferty marketingowej przez inny podmiot– do wyrażenia tej zgody służą stosowne check boxy na stronie internetowej).

Zastrzegamy jednocześnie, że możliwe jest powierzenie przez nas przetwarzania Państwa danych podmiotom z nami współpracującymi, przy czym każdorazowo odbywać się to będzie wyłącznie ze starannie wyselekcjonowanymi podmiotami i w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 • Odesłanie do stron internetowych podmiotów trzecich

Jeżeli nasza strona internetowa odsyła – również poprzez link – do stron internetowych podmiotów trzecich, nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość bądź kompletność prezentowanych tam treści oraz za bezpieczeństwo danych. Mając na względzie, że nie mamy wpływu na przestrzeganie zasad w zakresie ochrony danych przez podmioty trzecie, każdorazowo rekomendujemy by sprawdzać prezentowane tam deklaracje o ochronie danych osobowych. Namawiamy także do zapoznania się z polityką prywatności zamieszczoną na tych stronach.

 1. Aktualizacja naszych zasad prywatności oraz postanowienia końcowe

Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości będziemy musieli zaktualizować naszą Politykę prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie www. Dodatkowo, będziemy informować o każdej zmianie treści dokumentu, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych czy sposobu kontaktu z nami.